شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی فرصت 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه سردبیر