اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

مهدی شیداییان

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

m_sheidaeianut.ac.ir

سید محمود میر خلیلی

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

mirkhaliliut.ac.ir

سردبیر

مسلم واحدی

حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

moslem.vahediut.ac.ir
09181321062