راهنمای نویسندگان

1. مقاله قبلا در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

 2. مقاله دارای عنوان، چکیده به زبان فارسی ، واژگان کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، منابع وماخذ باشد.

3. مقاله در برنامه word 20013  وباقلم B nazanin واندازه 13 نازک بوده .وعنوان مقاله با قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.

5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                              

6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.

7. در متن عبارتی که بیانگر خصوصیتی است ونویسنده توجه بیشتری را از خواننده طلب میکند، همانند اسامی خاص ، ماده قانون ویا.... با علامت "  " آورده شود.

8.معادل انگیسی اصلاحات ومفاهیم علمی وغیره رایج پانوشت شود                                                                                                                                                                                     

9.ارجاع به منابع درون متنی باشد. بدین صورت در متن مقاله بعد از نقل مطلب در داخل پرانتز، نام خانوادگی ، سال انتشلر و شماره صفحات ذکر شود. مثال( حاجی ده آبادی، 1396، 100).

10.فهرست منابع وماخذ به ترتیب الفبای نام نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح زیر آورده شود.

الف).کتابها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کتاب،( بصورت توپر) ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شماره جلد، محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، نشر نی. 

ب).مقالات: نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، (بصورت توپر)، نام مجله، شماره مجله وشماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محسن، 1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.

11. در زیر عنوان مقاله اسم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و سمت پژوهشگر تهران و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ( به عنوان مثال  سعید سعیدی، دانشجوی کارشنارس ارشد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران)

12.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویسندگان است.

13.نقل مطالب نشریه با ذکر منبع بلامانع است.