داوران

بسمه تعالی

مقالات در 3 سطح بررسی و در نهایت داوری می شوند:

  1. کارشناس نشریه: بررسی اولیه مقالات توسط کارشناس نشریه صورت میگرد و به مرحله بعد فرستاده میشود
  2. سر دبیر تخصصی : دبیر تخصصی که معمولا از دانشجویان ارشد و دکترای موضوعی هستند که مقاله به آنها ارسال شده است و نکاتی که اشکال حساب میشود را به نویستنده مقاله پیشنهاد میکنند.
  3. داوران : در نهایت مقاله به دست داوران میرسد در هر موضوع دو تا از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران داوری مقالات را به عهده خواهند داشت