اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه علمی تخصصی فرصت:

 • ایجاد بستری مناسب جهت گسترس و ثبت تحقیقات دانشجویان مستعد و شکل‌گیری و رشد تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای.
 • سازماندهی ایده ها، جستجوی حقایق و کشف بخشی از معارف علمی.
 • نقد و بررسی تحقیقات پیشین.
 • افزایش انگیزه و تجزیه و تحلیل در دانشجویان و­ ایجاد تفکر انتقادی.
 • تلاش برای ایجاد و افزایش روحیه­ی پژوهشی­نگر.
 • تلاش برای ایجاد ارتباط منسجم و منطقی بین دانشگاه‌ و موسسات تحقیقاتی در سطح کشور.
 • بها دادن و توجه به مسائل میان رشته­ای و کاربردی نمودن پژوهش­های تحقیقاتی با نیازهای جامعه.
 • تلاش برای عملیاتی شدن طرح ها و ائده های مطرح شده در پژوهش­ها.
 • تشکیل کنفرانس های علمی و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته.
 • مرجع قرار گرفتن نشریه جهت رجوع محققان و دانشجویان در سراسر کشور.
 •