نشریه دانشجویی علمی تخصصی فرصت (FORSAT) - اهداف و چشم انداز