نشریه دانشجویی علمی تخصصی فرصت (FORSAT) - واژه نامه اختصاصی